Sommersted Vest

SOMMERSTED VEST VAND – DET ER KLART!

– velkommen til Sommersted Vest vandværk

Det nuværende vandværk er bygget i 1998. Samme år blev det gamle værk fra 1934 revet ned kun boringerne er de samme som før. Andelsselskabet Sommersted  Stations Vandværk blev stiftet den 9. august 1934. Initiativtagerne og værkets første bestyrelse var Læge Rasmussen, Købmand Jørgen Hesselberg, Købmand Chr. Petersen og  Overportør C. Sørensen. De gamle protokoller opbevares på værkets kontor og interesserede kan få dem at se ved henvendelse til bestyrelsen.

sommersted_vest

Vand Analyse

Beredskabsplan

Vedtægter

VANDETS KVALITET

Vandet bliver jævnligt undersøgt efter et mønster, der opfylder myndighedernes krav. Vandværket henter vandet fra 2 boringer på vandværkets grundstykke på Grønnevang.

Vandet betegnes i prøverne som klart, lugtfrit og velsmagende.

Vandets indhold af stoffer, som f. eks. naturligt forekomne salte, der er med til at give vandet smag og karakter, kan læses i analyserne, som vi får foretaget af Eurofins laboratorie.

Analyserne siger, at der ikke er nitrat eller andre skadelige stoffer i vandet. Vandets hårdhedsgrad ligger på 9 – 10° dH, hvilket er ”blødt”. Det giver ingen problemer i hverdagen med kalkpletter i køkken og bad eller skæve, hårde stråler ud af bruseren. Der skal bruges mindre sæbe og filtersalt i vaske- og opvaskemaskiner og udgiften til afkalkning og ødelagte varmelegemer er nul kroner.

Vandet og boringerne bliver jævnligt undersøgt for pesticidrester og en lang række øvrige uønskede stoffer.

Listen over stoffer, der skal undersøges for, udvides hele tiden og kravene skærpes konstant.

Dette sker i henhold til Kommunens fastsatte kontrolprogram som er affødt af direktiver fra bl. a. EU.

Der er ikke fundet rester af nogle af disse stoffer i Sommersted Vest Vand, der tilnærmelsesvis kommer i nærheden af de fastsatte grænseværdier.

Sådan læses en vandanalyseattest!

Hårdheden
er bestemt af vandets indhold af calcium og magnesium og opgives i grader hårdhed, dH0. Et stort indhold betyder, at vandet er hårdt – et lille indhold, at vandet er blødt:

Der er ikke stillet kvalitetskrav til hårdheden, men den bør ligge mellem 5-300 dH.

Vandet fra Sommersted Vest har en hårdhed på : 7 – 8 ° dH

Total hårdhedsgradBetegnelse
0-4Meget blødt
4-8Blødt
8-12Middel hårdt
12-18Temmelig hårdt
18-30Hårdt
over 30Meget hårdt

Klorid (Cl)
kan, i høje koncentrationer, give smagsproblemer.
Vandet smager salt ved ca. 400 mg/l – risiko for tæring i varmtvandssystemer.

Højst tilladelige værdi: 250 mg Cl/l.
Vejledende værdi: 50 mg Cl/l.

– Vandet fra Sommersted Vest: 24 mg/l Cl.

Sulfat (SO4)
kan, som klorid, give smagsproblemer, samtidig med at det i forbindelse med magnesium kan virke afførende.

Højst tilladelige værdi: 250 mg SO4/l.
Vejledende værdi: 50 mg SO4/l.

– Vandet fra Sommersted Vest: 59 mg/l.SO4

Fosfor (P)
Fosfor i drikkevandet kan have geologisk oprindelse, f.eks. sammen med jern. Men det kan også være tegn på overfladeforurening fra husspildevand o. lign. Fosfor bør ikke forekomme i drikkevand, da det kan være næringsstof for bakterievækst.

Højst tilladelige værdi: 0,15 mg/l P.

– Vandet fra Sommersted Vest: 0.05 mg/l P.

Nitrat (NO3)
i for høj mængde i drikkevand kan være sundhedsskadeligt, især for spædbørn, hvor nitraten i fordøjelsessystemet bevirker, at ilttilførelsen via de røde blodlegemer nedsættes, og børnene bliver “cyanotiske” – blå børn.

Højst tilladelige værdi: 50 mg NO3/l.
Vejledende værdi: 25 mg NO3/l.

– Vandet fra Sommersted Vest: < 1 mg/l NO3.

Nitrit (NO2)
i vand er som regel en ustabil forbindelse og kan normalt fjernes ved iltning af vandet.

Højst tilladelige værdi: 0,1 mg NO2/l

– Vandet fra Sommersted Vest: < 0.01 mg/l NO2.

Ammonium (NH4)
kan være tegn på forurening, men har ofte andre årsager. Råvands indhold af ammonium kan fjernes ved korrekt vandbehandling, hvorved det omsættes til nitrit og nitrat.

Højst tilladelige værdi: 0,05 mg/l.
Vejledende værdi: 0,05 mg NH4/l.

– Vandet fra Sommersted Vest: < 0.04 mg/l NH4.

Natrium (Na)
forekommer som regel som natriumklorid eller natriumkarbonat, afhængig af vandtypen.

Højst tilladelige værdi: 175 mg Na/l.
Vejledende værdi: 20 mg Na/l.

– Vandet fra Sommersted Vest: 12 mg/l Na.

Kalium (K)
Forekomster af kalium i drikkevand kan være tegn på forurening, men der er i øvrigt ingen smags- eller sundhedsmæssige ulemper ved forhøjet kaliumindhold.

Højst tilladelige værdi: 10 mg/l.

– Vandet fra Sommersted Vest: 0.92 mg/l K.

Jern (Fe)
er et stof, som kan fjernes ved iltning eller filtrering af vandet. Såfremt det ikke fjernes, kan det give anledning til aflejringer i ledningsnettet, i armaturer, give gener, i form af gulfarvning, ved tøjvask og ved afsætninger i kummer og vaske. Desuden kan jern give anledning til dårlig smag og uklarhed.

Højst tilladelige værdi: 0,20 mg Fe/l.
Vejledende værdi: 0,05 mg Fe/l.

– Vandet fra Sommersted Vest: 0.03 mg/l Fe.

Mangan (Mn)
forekommer ofte sammen med jern og giver stort set samme ulemper som jern. Dog optræder ulemperne allerede ved lavere indhold. Mangan i vandet viser sig ved et sort, lidt olieagtigt, fedtet stof.

Højst tilladelige værdi: 0,02 mg/l.
Vejledende værdi: 0,02 mg Mn/l.

– Vandet fra Sommersted Vest: < 0.01 mg/l Mn

pH
er et udtryk for vandets surhedsgrad. pH = 7 svarer til neutral reaktion.

Højst tilladelige værdi: 8,5.
Vejledende værdi: 7,0 – 8,0.

– Vandet fra Sommersted Vest: 7.5

Kimtal 210 C
Dette kimtal giver et udtryk for antallet af “kuldeelskende bakterier”, der kan være naturligt forekommende i naturen, og som lever af vandets indhold af organisk stof. De er sjældent sygdomsfremkaldende.

Højst tilladelige værdi: 200.

– Vandet fra Sommersted Vest: 6 mg/l.

Kimtal 370C
Bakterier, der kan vokse ved legemstemperatur, kan være sygdomsfremkaldende. Bør ikke forekomme i drikkevand.

Højst tilladelige værdi: 20.

– Vandet fra Sommersted Vest: 5

Colibakterier
eller coliforme bakterier er en stor gruppe almindeligt forekommende tarm-bakterier. Må ikke forekomme i drikkevand.