Øst

VEDTÆGTER 

FOR

SOMMERSTED ØST VANDVÆRK

Navn og hjemsted

§ 1.

Selskabet, der er stiftet den 13. oktober 1938. er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sommersted Øst Vandværk.

Selskabet har hjemsted er i Haderslev kommune.

Formål

§ 2.

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov

og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne ejendomme inden for vandværkets

forsyningsområde med godt og tilstrækkelig vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlig afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

Medlemmernes

§ 3.

Selskabets medlemmer er grundejere – indenfor værkets forsyningsområde – som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget et

ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

Medlemmernes rettigheder

§ 4.

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser

§ 5.

For lån, som selskabet måtte optage , såvel som lånets rettidige forrentning og afdrag samt for

alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet, underskrive en erklæring om at han indtræder

med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægter, som afleveres ved anmeldelsen.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald hans bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteformular indtræder i hans forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst dekaration på ejendommen sikrer betaling for forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

Udtræden af selskabet

§ 6

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske

  • ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr. nr.), ved ekspropriation o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligesom ejendommens (medlemmets) andel af selskabets gæld skal indbetales.
  • Ved eksklusion af selskabet p.g.a restance, der ikke har kunnet inddrives. Dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnte frister. Efter eksklusionen afbrydes vandforsyningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlende ejendom, betragtes dette som ny tilslutning.
  • Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke- medlemmerne (købere)

§ 7

Institutioner, som iflg. deres natur eller ejere af enkelte ejendomme, dom iflg. særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil- mod en af bestyrelsen fastsat afgift- kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Nævnte afgift skal altid mindst dække den del af et medlems indskud, der medgår til hovedlednings -bidrag, forsyningsledningens -bidrag, bidrag til værket samt stikledningstilsvar.

Anlæg

§ 8

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder, samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jf. regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget incl. stikledning til stophane, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

Ledninger over privat grund

§ 9

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, såvidt muligt kun

på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres

til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsager påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningers placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

Indskrænkninger i vandleverancen

§ 10

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted.

Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. §7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand, jfr. I øvrigt regulativets bestemmelser.

Forsyning af lejere med vand til erhversbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.

Vandspild er forbudt, jfr, regulativet.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

Generalforsamling

§ 11

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger såvel ordinære som ekstraordinære sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt medlem eller ved avertering i lokalpressen.

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden den 15. i forudgående måned.

Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages flg.:

  1. valg af dirigent.
  2. berettiget om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det kommende år fremlægges.
  5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

6. Valg af revisor og suppleant.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger

§ 12

Intet medlem har mere end èn stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Der kan dog stemmes ved skriftligt fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end 1 fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflertal.

Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringer godkendes af långivere.

Bestyrelsens

§ 13

Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2/3 og ¾ medlemmer.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtage budget incl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsordenen og føre forhandlingsprotokol, der underskrivers af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Tegningsret

§ 14

Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen, jfr. dennes forretningsorden.

Regnskabet

§ 15

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretaget af den generalforsamlingsvalgte revisor samt af en af bestyrelsen evt. antaget revisor.

Årsregnskabet underskives af revisorerne og bestyrelsen.

Opløsning

§ 16

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾

af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog beslutte efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringen.

Ikrafttræden

§ 17

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 23. januar 1990.

De træder i kraft den 1. januar 1990.

Formand

Erik Jakobsen